Vereniging van Dorpsbelangen Akkerwoude

Dr. Jacob Botkepark

Ferriking Dokter Jacob Botkepark Damwâld
 
In Damwâld vinden de laatste jaren veel ontwikkelingen plaats. Na de komst van de Centrale As is de Haadwei afgewaardeerd in de bebouwde kom over een traject van circa twee kilometer. Eind augustus 2019 is gestart met de bouw van de Campus Damwâld. En momenteel is de gemeente Dantumadiel druk aan de slag met de voorbereiding rondom de herinrichting van de Badhúswei.


Publicatie De Damwâldster 25-05-2020
Vanuit Doarpsbelang Damwâld ontstond het idee om ook het Dokter Jacob Botkepark een kwaliteitsimpuls te geven, nu er allerlei ontwikkelingen plaatsvinden in de nabije omgeving van het park. In overleg met de gemeente is besloten om een projectgroep op te richten vanuit dorpsbelang. Deze projectgroep heeft op 25 februari jongstleden voor het eerst gezamenlijk gebrainstormd over de kansen die er liggen om het park nog beter te verbinden met de omgeving. Op 9 mei 2020 waren alle ideeën gebundeld (ook de eerder aangegeven suggesties door de inwoners zijn hierin meegenomen) en uitgeschreven en is er vervolgens een subsidieaanvraag ingediend bij het Iepen Mienskip Fûns.
Er zijn zeer veel ideeën uitgeschreven door de projectgroep, die bestaat uit een vertegenwoordiging van dorpsbelang, diverse aanwonenden en enkele andere dorpsbewoners. De plannen houden op hoofdlijnen de volgende ontwikkelingen in:
Voordat we in nauwe samenwerking met de gemeente kunnen overgaan tot uitvoering van deze wensen, zal eerst de externe financiering rond moeten komen. De projectgroep is diverse fondsen en stichtingen aan het aanschrijven voor subsidieaanvragen. Verder willen we graag een vrijwilligersgroep oprichten, die kan ondersteunen met de praktische uitvoering van de werkzaamheden.
Hierbij ook een linkje naar de pitch, die we voor het Iepen Mienskips Fûns hebben gemaakt:
Link naar filmpje: https://youtu.be/tq_D1f_L21s
 
Publicatie RTVNOF 06-07-2020
https://www.rtvnof.nl/dorpsbelang-damwald-heeft-wensen-voor-de-invulling-van-het-eineparkje/
 
Publicatie De Damwâldster 11-09-2020
Toekenning subsidies
In de vorige dorpskrant hebben we u geïnformeerd over de plannen van de projectgroep inzake het Dokter Jacob Botkepark. Onze subsidieaanvraag was begin mei ingediend bij het Iepen Mienskip Fûns. Inmiddels kunnen we u vol trots melden dat deze aanvraag is gehonoreerd, de provincie Fryslân heeft besloten om ons het aangevraagde bedrag van € 75.000,- toe te kennen. Samen met de cofinanciering van de gemeente Dantumadiel schept dit veel mogelijkheden voor de door de projectgroep uitgeschreven ideeën. Echter zijn we nog op zoek naar meer financiën, daarom blijven we doorgaan met het aanschrijven van andere fondsen en subsidieverstrekkers. Ook hebben we inmiddels een tweede toezegging ontvangen voor een bedrag van € 1.000,- van de Stichting tot bevordering van Culturele en Sociale belangen in Damwoude e.o.
Inschakelen landschapsontwerper Nina Abbing
Na dit heugelijke nieuws, kunnen we overgaan van de planvormingsfase naar een concretiseringsslag. We hebben in overleg met de gemeente Dantumadiel besloten om Nina Abbing in te schakelen. Nina is landschapsontwerper en heeft van ons de opdracht gekregen om onze wensen en ideeën concreet uit te werken in een ontwerp van het park. Veel bestaande structuren en natuurkwaliteiten zijn al prachtig in het park, maar met elkaar zien we ideeën en kansen om het park nog aantrekkelijker te maken als ontmoetingsplek voor de dorpsbewoners. Gedacht moet worden aan ondermeer het vergroten van de bestaande vijver en inrichten van visplekken, het uitbreiden van het padenstelsel, het inbrengen van mooie kleuren (beplanting en bomen) en het realiseren van een zitgelegenheid nabij de Jeu de Boulesbaan.
Natuurwerkdag zaterdag 7 november 2020
Vanwege de Corona-pandemie en alle hierbij horende maatregelen, is het lastig om informatiebijeenkomsten te organiseren. Toch willen we graag zoveel mogelijk dorpsbewoners betrekken bij de ideeën die nu worden uitgewerkt in het ontwerp. We hebben daarom bedacht om ons dit jaar op te geven voor de Natuurwerkdag, die landelijk wordt georganiseerd. Mensen kunnen op zaterdag 7 november a.s. meehelpen met klussen in het park en kunnen tevens langskomen om een toelichting te krijgen op de plannen die er zijn voor het park. Het programma voor deze dag is zeer laagdrempelig, iedereen die wil meehelpen is welkom. Aanmelden vooraf is vereist, zodat we zicht krijgen op hoeveel gereedschap we moeten organiseren: www.natuurwerkdag.nl Iedereen die interesse heeft in de ontwerpplannen, is van harte welkom om langs te komen en het ontwerp te komen bekijken en middels een rondleiding op de hoogte te worden gesteld van de inrichtingswensen.
Tot slot
Ook willen we graag een vrijwilligersgroep oprichten, die kan ondersteunen met de praktische uitvoering van de werkzaamheden. Mochten lezers nog tips hebben voor fondsverwerving en/of zich willen aanmelden als vrijwilliger, dan graag contact opnemen met Feije Feenstra van Doarpsbelang Damwâld via emailadres doarpsbelangendamwald@outlook.com of via de gegevens in de colofon.
Projectteam Dr. Jacob Botkepark,
Wytze en Pim Postma, Nanny van den Broeke, Hugo Bruinsma, Menno Admiraal, Jan Jelle Jongsma, Bram van der Veen, Jappie Kramer, Feije Feenstra en Rienk Boskma
 
Publicatie De Damwâldster 28-11-2020
In de vorige dorpskrant hadden we aangekondigd om het Dokter Jacob Botkepark aan te melden als locatie voor de landelijke natuurwerkdag. Helaas kon deze editie niet doorgaan vanwege de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid met betrekking tot de corona-ontwikkelingen. Het was niet mogelijk om op locatie met elkaar werkzaamheden uit te voeren, maar ook niet om met elkaar in gesprek te gaan over de wensen rondom de inrichtingswensen.
Ondanks dat het momenteel voor ons als projectgroep lastig is om bijeenkomsten met grote groepen te organiseren, zijn we op de achtergrond druk bezig met planontwikkeling samen met landschapsontwerper Nina Abbing. We zijn reeds met vele partijen in gesprek, waaronder afdeling beheer van de gemeente Dantumadiel, Sportvisserij Fryslân, Fûgelwacht Ikkerwâld e.o. en het bestuur van de Campus Damwâld. We proberen met alle partijen op één lijn te komen, zodat Nina Abbing een breed gedragen ontwerp kan uitwerken. Dit ontwerp wordt vervolgens voorgelegd aan de bewoners van Damwâld en uiteraard ook aan de direct omwonenden van het park. Hoe bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden, moeten we afwachten met de ontwikkelingen omtrent het Corona-virus. De voorkeur is om live in gesprek te gaan met elkaar, maar de vraag is of dat op korte termijn kan doorgaan met inachtneming van alle richtlijnen.
Qua fondsverwerving krijgen we de laatste tijd helaas diverse afwijzingen binnen voor extra financiering. Gelukkig kwam er ook goed bericht van de Rabobank Drachten Noordoost Friesland, die heeft een bijdrage toegekend van € 10.000,-. Weer een prachtige aanvulling op het beschikbare budget om tot uitvoering over te kunnen gaan in het park!
Ontwerp van landschapsontwerper Nina Abbing
Nina Abbing heeft eind oktober een schetsontwerp uitgewerkt naar aanleiding van ideeën die zij heeft omtrent het park. Ze heeft een hele frisse kijk op het park. Onderwerpen die hoog in het vaandel staan zijn het vergroten van de karakteristieke vijver, behoud van het hertenkamp, realiseren van extra wandelpad tussen vijver en hertenkamp, aanbrengen van meer zitgelegenheid, opwaarderen van visplekken, verbinding met het campusterrein en Nij Tjaerda, vergroten van biodiversiteit door inbrengen van extra bloemen, kruiden, struiken en bomen, het realiseren van mooie zichtlijnen, enzovoorts. Ook het inbrengen van extra herfstkleuren in het bladerdek van de bomen is iets wat het park kan verrijken, in Noord-Amerika staat dit fenomeen bekend als de “Indian Summer”.
 
30-04-2021
Gisteravond hebben we een succesvolle live-uitzending gehad waarin we de dorpsbewoners hebben geïnformeerd over de plannen van het Dr. J. Botkepark.
 
U kunt de uitzending terugkijken op www.rtvnof.nl/botkepark
 
 
 


Downloads :


Schetsontwerp Dr. J. Botkepark

15 Mei 2021
Dit zijn de schetsontwerpen welke tijdens de presentatie van 29-april jl. zijn getoond en de link naar de presentatie:
 
Schetsontwerp plattegrond
 
Schetsontwerp doorsnedes
 
https://www.youtube.com/watch?v=76bDW1Esed4
 

Extra ledenvergadering 7-maart

20 Februari 2018
Woensdagavond 7-maart a.s. om 19:30 uur heeft dorpsbelangen Ikkerwald een extra ledenvergadering in De Kruisweg.

Concept statuten

23 Januari 2018
Conceptstatuten ter informatie

Fusyproses

22 Januari 2018
Fusyproses
Fan 2 nei 1. Fan dieltneimienskiplik
It wêrom, ynspraak fan de leden en fasering fan in mooglik te nimmen route
Andere projecten :

Kansen in Kernen (KiK) Damwâld

In navolging van de aanleg van de Centrale As heeft de Gemeente Dantumadiel de kans gekregen om met behulp van subsidie de Haadwei in Damwâld te herstructureren.
Omdat de verwachting is dat het aantal verkeersbewegingen door ons dorp drastisch gaat afnemen is het plan opgevat de weg een ander karakter te geven:  De weg moet meer de functie krijgen van een dorpsweg in plaats van de doorgaande weg richting Dokkum.

Wetterwâlden

De stichting treedt op als een netwerkorganisatie die werkt met mandaat van veertien verenigingen van dorpsbelangen. Doel van de Stichting is doorontwikkeling van de recreatieve infrastructuur in het gebied dat omsloten is door de Lauwersseewei N361, de spoorlijn Leeuwarden-Groningen en de Centrale As.