Vereniging van Dorpsbelangen Akkerwoude

Archief

15 Mei 2021
Schetsontwerp Dr. J. Botkepark >

24 Maart 2020
Coronavirus >

13 Maart 2020
Ledenvergadering >

22 Januari 2020
Mijn verhaal >

16 December 2019
Wijkagenten >

14 December 2019
Nieuwjaarsborrel >

13 December 2019
Kerstboom aktie >

21 Augustus 2019
Camera opstelling Campus >

5 April 2019
Mounetille >

21 Maart 2019
Agenda jaarvergadering DB >

7 Maart 2019
Jaarvergadering >

27 November 2018
Kerstbomenaktie 2019 >

1 November 2018
Opening Haadwei >

15 Oktober 2018
Mounetille terrein >

26 Juli 2018
Afsluitende activiteit >

10 Juli 2018
Seniorenreiske 2018 >

2 Juli 2018
Contact avond Dorpsbelangen >

11 Juni 2018
Bezoek Burgemeester >

27 Mei 2018
Seniorenreisje >

26 Mei 2018
Avondvierdaagse >

20 Februari 2018
Extra ledenvergadering 7-maart >

29 Januari 2018
Utnoeging Jiergearkomst 2018 >

26 Januari 2018
Aanbesteding Campus Damwâld >

23 Januari 2018
Concept statuten >

22 Januari 2018
Fusyproses >

2 November 2017
Bestuursvergadering >

12 Oktober 2017
Vergadering Campus Damwâld >

31 Juli 2017
Nieuwe nieuwsbrief Kansen in Kernen >

22 Mei 2017
Inloopbijeenkomst Campus Damwâld >

Extra ledenvergadering 7-maart

20 Februari 2018 - bij project : Dr. Jacob Botkepark
Woensdagavond 7-maart a.s. om 19:30 uur heeft dorpsbelangen Ikkerwald een extra ledenvergadering in De Kruisweg.

Woensdagavond 7-maart a.s. om 19:30 uur heeft dorpsbelangen Ikkerwald een extra ledenvergadering in De Kruisweg te Damwâld.

Deze avond gaan we voor de 2e keer stemmen m.b.t. het fusieproces omdat er op de 1e vergadering geen 2/3 van de leden aanwezig was, e.e.a. zoals dit in de huidige statuten staat vermeld.

Zie hieronder, het hoe en waarom.

Komt allen.
Fusyproses
Fan 2 nei 1. Fan dieltneimienskiplik
It wêrom, ynspraak fan de leden en fasering fan in mooglik te nimmen route
Antwurd op itwêrom
 1. 2 DB’s: 1 doarp. Foar de hjoedeistigegeneraasje is Damwâld de namme en itdoarp.
 2. We wurkje mei deseldefergaderpunten, deseldeoerlizzen, deseldekommisjes en leden.
 3. Finansjeel is der mearromte at we 1 bestjoer ha )1x fergaderkosten, 1x bankkosten)
 4. We ha no al 1 Damwâldsterfoar alle leden.
 5. Besetting fan bestjoer en bestjoerstaken is lêstichrûn te krijen. Samenfoege is gjingerânsje dat dit betterwurdt mar op dit stuit liketitdêrmei wol in stik ienfâldiger.
 6. We ha ekneitocht oer it ‘wêrom net?’Allinnichithistoaryskaspektspilet dan noch in rol. Dat is wol in hiele wichtige, want men hat it oer skiednis en gefoel en soks is sterk. Mar op de wyn fan juster kin we hjoedenmoarn netsile. Wymoatfoarút.
Wêrom no?
 1. Der bin 2 bestjoerledendy’t der mei ophâlde mei yngong fan febrewaris 2018. We sjogge om úshinnefoarnije kandidaten: soks is net ienfâldich.
 2. Der bin noch gjinmearkandidaten fûndy’t harren drokmeitsjewolle oer de Damwâldster.
 3. We fergaderje op it heden mienskiplikyn de Krúsweiy.f.m. in protte mienskiplikesaken (Kampus, Sport, KIK, Krúswei, Wetterwâlden, ‘it is oan jo’, ensafh.)
 4. We bin dwaande mei meariepenheidneibûten, oan de foarkant bin we al meardwaande as 1 belangenorganisaasje:
- Damwâldster
-1 webside
- ynrinoereneiôfrin fan ús DB fergaderingfoar alle leden
Koartsein: itwurdt no tiid om oan de achterkant de beide DB’sekyn in oar te skowen.
 
 
 
 
 
 
 
En no?
Wat bin de stappen?
 
(neffens statuten beide ferienings)
 1. It foarnimmenom te stopjen mei de aparte DB’s en 1 mienskiplik DB te begjinnenmoatfoarleinwurdeoan de leden fan beide ferieningsyn aparte fergaderingen.
 2. Der moat gelegenheid wêze om fragen te stellen, om ynsicht te krijen.
 3. Der moatstimtwurde sa as foarskreaun is yn de statuten fan eltseferiening
 4. De banksakenmoatteregelewurde (1 bankrekken, 1 ponghâlder en leden moatte witte hokkergefolgen dit mooglik hat foar de kontribusje).
 5. Der moattenije statuten komme, opstelt troch notaris.
 6. Statuten moattefoarleinwurdeoan de leden en der moat men mei ynstemme.
 7. Der moat in nijeferdieling fan bestjoerkomme (wat docht welke taak). Mooglikmoat der noch stemt wurdefoarnije kandidaten foarbestjoerstaken. Dit moatektrochjûnwurdeoan de keamer fan Koophandel.
 8. At de stappen mei ynstemming fan de leden dan set bin kin we de start fan dit mienskiplik DB buorkundigmeitsje. (logp/PR/kommunikaasje gemeente/ensfh)
Wat bin de rigels omtrent it stemmen troch de leden? Stemmingsproses:
Op de jierfergaderingenlizze 3 fragen ter stemming foaroan de leden.
1. Ynstemme mei itopsizzen fan de aparte feriening fan DB's
2. Ynstemme mei fusyproses: 1 mienskiplik DB Damwâld
3. Ynstemme mei de gefolgen (der moatnije statuten komme en ynitkommendjier in nijkeazenbestjoer: salangwurkje we mei konsept statuten en in tidelijkbestjoer).
 • Perhûshâlding is der 1 stim.
 • Der moatmear as de helteoanwêzichwêze (2/3e part fan alle leden) en ynstemme mei itfoarstel. At dit oantal net helle wurdtmoatnei14 dagen en úterlijk 30 dagen letter in 2e stemmingsronde komme.
 • Dizze2eronde moat sa gaumooglik bekend makke wurdeoan de leden.Yndizze ronde giet it dan net om itoantal leden dat oanwêzich is mar der moat dan wol 2/3e part fan de oanwêzigenynstemme om itfoarsteloan te nimmen.

 

Andere berichten :

Schetsontwerp Dr. J. Botkepark

15 Mei 2021 - bij project : Dr. Jacob Botkepark
Dit zijn de schetsontwerpen welke tijdens de presentatie van 29-april jl. zijn getoond en de link naar de presentatie:
 
Schetsontwerp plattegrond
 
Schetsontwerp doorsnedes
 
https://www.youtube.com/watch?v=76bDW1Esed4
 

Coronavirus

24 Maart 2020
Beste dorpsgenoten,
We hebben gisteravond allemaal kunnen horen dat de maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus zijn verlengd tot 1 juni. 

Ledenvergadering

13 Maart 2020
Geachte leden,
De ledenvergadering van Doarpsbelangen van 25 maart a.s. gaat niet door, ivm het Coronavirus.
Nieuwe datum wordt bekend gemaakt via Facebook en Internet.

Namens het bestuur DB

Mijn verhaal

22 Januari 2020
Mijn verhaal
 
Ik ben Elly Leijstra van der Velde, moeder van drie kinderen en oma van vier prachtige kleinkinderen. In september 2016 kreeg ik samen met mijn gezin de diagnose hersentumor.

Wijkagenten

16 December 2019
Wijkagenten Dantumadiel
 
Marcel Koster en Lieuwe van Hijum zijn de wijkagenten van Dantumadiel. Wijkagenten werken net als de rest van de politie aan verbetering van de veiligheid. Maar wat doen zij nou eigenlijk precies? Wát doet de wijkagent in uw buurtDoor wie kunnen zij benaderd wordenVoor welke zaken kun je bij hen terecht?

Nieuwjaarsborrel

14 December 2019
Noteer vast in u agenda: Nieuwejaarborrel 18 januari 2020 in de Kruswei te Damwald

Kerstboom aktie

13 December 2019
Inzameling Kerstbomen in 2020.

Sinds enkele jaren worden door de gemeenten Noardeast-Fryslan en Dantumadiel acties ondernomen om kerstebomen op een goede manier in te zamelen.

 

Camera opstelling Campus

21 Augustus 2019
Onder projecten vind u de naam Campus, hier kunt u de bouwactiviteiten volgen van de Campus.

Mounetille

5 April 2019
Presentatie voorlopige ideeën Mounetille terrein Damwâld

Wethouder Wiersma nodigt u uit voor een vervolgavond over de ontwikkeling van het Mounetille terrein.
onderzoek door KAW.

 

Agenda jaarvergadering DB

21 Maart 2019
AGENDA JAARVERGADERING DOARPSBELANG DAMWÂLD 27 MAART 2019 
 
Aanvang:​19.30 uur (vanaf 19.15 uur liggen de agenda en het verslag ter inzage)
Locatie:   ​
De Krúswei (bovenzaal)

Jaarvergadering

7 Maart 2019
Jaarvergadering
 
Uitnodiging.

Kerstbomenaktie 2019

27 November 2018
De inzameling van kerstbomen in 2019.Afbeeldingsresultaat voor plaatje kerstbomen

Opening Haadwei

1 November 2018
Vanmiddag werd door Gedeputeerde Johannes Kramer van de Provincie Fryslân en Kees Wielstra Wethouder van de gemeente Dantumadiel.

Mounetille terrein

15 Oktober 2018
Mounetille terrein,

Op 11 october 2018 hebben 2 bestuursleden van Dorpsbelangen Damwald een gesprek gehad met Wethouder Wiersma in het bijzijn van twee ambtenaren.

Afsluitende activiteit

26 Juli 2018
"Dorpsbelang Damwâld heeft als afsluitende activiteit gisteravond, onder zeer zomerse temperaturen een fietstocht gemaakt door Damwâld langs alle ontwikkelingsgebieden. open plekken en andere nieuwe, oude, nieuwsgierige en soms verassende locaties.

Seniorenreiske 2018

10 Juli 2018
IT REISKE FAN 2018.

Op woansdei 4 july wie it dan safier, de senioaren fan Damwâld sil op reis.
As nei alle opstapplakken de bus aardich fol is, jout Jan gas en giet it los. Earst mar ris nei Gieten wer’t de kofje/tee mei  in lekker stik cake klear stiet.

Contact avond Dorpsbelangen

2 Juli 2018
Kennismaking besturen Dorpsbelangen

Bezoek Burgemeester

11 Juni 2018
Op woensdag 6 juni heeft  Dorpsbelangen Damwâld  in een ontspannen sfeer kennisgemaakt met de nieuw burgemeester Agricola. Zoals wij dat gewend zijn was de ontvangst in de altijd gezellige Kruisweg.

Seniorenreisje

27 Mei 2018
Seniorenreisje voor leden van Dorpsbelang Damwald op 4 juli 2018.

Avondvierdaagse

26 Mei 2018
Ysclub Akkerwoude Organiseert de Avondvierdaagse.