Vereniging van Dorpsbelangen Akkerwoude

Archief

15 Mei 2021
Schetsontwerp Dr. J. Botkepark >

24 Maart 2020
Coronavirus >

13 Maart 2020
Ledenvergadering >

22 Januari 2020
Mijn verhaal >

16 December 2019
Wijkagenten >

14 December 2019
Nieuwjaarsborrel >

13 December 2019
Kerstboom aktie >

21 Augustus 2019
Camera opstelling Campus >

5 April 2019
Mounetille >

21 Maart 2019
Agenda jaarvergadering DB >

7 Maart 2019
Jaarvergadering >

27 November 2018
Kerstbomenaktie 2019 >

1 November 2018
Opening Haadwei >

15 Oktober 2018
Mounetille terrein >

26 Juli 2018
Afsluitende activiteit >

10 Juli 2018
Seniorenreiske 2018 >

2 Juli 2018
Contact avond Dorpsbelangen >

11 Juni 2018
Bezoek Burgemeester >

27 Mei 2018
Seniorenreisje >

26 Mei 2018
Avondvierdaagse >

20 Februari 2018
Extra ledenvergadering 7-maart >

29 Januari 2018
Utnoeging Jiergearkomst 2018 >

26 Januari 2018
Aanbesteding Campus Damwâld >

23 Januari 2018
Concept statuten >

22 Januari 2018
Fusyproses >

2 November 2017
Bestuursvergadering >

12 Oktober 2017
Vergadering Campus Damwâld >

31 Juli 2017
Nieuwe nieuwsbrief Kansen in Kernen >

22 Mei 2017
Inloopbijeenkomst Campus Damwâld >

Concept statuten

23 Januari 2018 - bij project : Dr. Jacob Botkepark
Conceptstatuten ter informatie

Heden 30 maart 2016 verschenen voor mij, notaris mr.  Oege Jan Leegstra, kantoor houdende te Damwâld, de comparanten:
 
 
 
 
 
De comparanten als gemeld, verklaarden:
- dat de algemene ledenvergaderingen van de verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging van Dorpsbelangen Akkerwoude en de Vereniging van Dorpsbelangen Dantumawoude
- hebben besloten in twee afzonderlijke op 23 maart 2016 speciaal daartoe gehouden algemene ledenvergaderingen met inachtneming van de wettelijke en van toepassing zijnde statutaire voorschriften, de statuten van de beide verenigingen integraal te wijzigen;
- dat van voormelde besluiten van de algemene ledenvergaderingen blijkt uit de aan deze akte gehechte door voorzitters  en secretarissen getekende notulen van die vergaderingen;
- dat de vereniging van Dorpsbelangen Akkerwoude is opgericht op tien oktober 1946 en de statuten nadien notarieel zijn vastgelegd bij akte  verleden op dertig september 1993 ten kantore van notaris Mr. Renze Klaas Rispens te Veenwouden  en sedertdien niet zijn gewijzigd
en de vereniging van Dorpsbelangen Dantumawoude is opgericht op achttien januari 1946 en dat de statuten nadien zijn vastgelegd bij akte verleden op op zestien januari 1985 ten kantore van  Mr. Theunis Ynses de Boer te Damwoude en sedertdien niet zijn gewijzigd;
- dat de comparanten op gemelde vergaderingen door de leden zijn gemachtigd tot het (doen) verlijden van onderhavige akte.
De comparanten, handelend als gemeld, constateerden ter uitvoering van gemeld besluit, dat de statuten van de Vereniging van Dorpsbelangen  Akkerwoude alsmede die van de Vereniging van Dorpsbelangen Dantumawoude, worden gewijzigd als volgt:
 
STATUTEN van de Vereniging van Dorpsbelangen Damwâld, te Damwâld

Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Dorpsbelangen Damwâld.
2. Zij heeft haar zetel te Damwâld.
3. Haar verkorte naam luidt: Doarpsbelang Damwâld.
 
Doel, duur en geldmiddelen
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel:
a. het in standhouden van de identiteit van het dorp Damwâld en het karakteriseren van de dorpsgemeenschap Damwâld;
b. het verbeteren van het woon- en leefklimaat, het milieu en de ruimtelijke ordening in en rondom Damwâld, via het onderhouden van contacten met vooral de plaatselijke en provinciale (semi-)overheden en het zo nodig aantekenen van bezwaar tegen besluiten op die terreinen van overheden;
c. het introduceren, het stimuleren en het coördineren van activiteiten door burgers dan wel organisaties ondernomen, die hetzelfde doel nastreven zowel individueel als in groepsverband;
d. het samenwerken met andere verenigingen of andere organisaties die hetzelfde doel als de vereniging nastreven.
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het behartigen van haar belangen voortvloeiende uit de doelstelling;
b. te bevorderen dat burgers kunnen deelnemen aan beslissingen betreffende woon- en leefklimaat, het milieu en de ruimtelijke ordening in en rondom Damwâld;
c. het geven van voorlichting en advies;
d. het verzamelen en het verspreiden van informatie over de infrastructuur in en rondom Damwâld aan een zo breed mogelijk publiek;
e. het verwerven en het beheren van goederen, waaronder mede begrepen roerende - en onroerende zaken;
f. het ontwikkelen van allerlei activiteiten in de meest uitgebreide zin, voor zover gericht op het doel van de vereniging;
g. het zich laten vertegenwoordigen bij (semi-)overheden en andere officiële organen en rechtspersonen;
h. het gebruik maken van alle rechtmatige middelen die de realisatie van het doel kunnen bevorderen.
 
Artikel 2
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies en donaties;
b. erfstellingen, legaten, schenkingen en giften;
c. subsidies;
d. andere rechtmatige inkomsten.
 
Duur
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.
 
Lidmaatschap
Artikel 4
Leden zijn natuurlijke personen die woonachtig zijn in Damwâld met  postcode 9104, die het doel van de vereniging onderschrijven en die zich schriftelijk middels een standaard inschrijfformulier en ondertekend, als lid bij het bestuur hebben aangemeld. ( i.v.m. incasso-voorschriften)
Adverteerders in het dorpskrantje en donateurs zijn niet per definitie ook lid van de vereniging.
 
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
e. door verhuizing buiten Damwâld c.q. postcodegebied 9104.
 
Contributies
Artikel 6
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste zes en ten hoogste negen personen, die evenredig verdeeld uit de voormalige dorpen Akkerwoude, Murmerwoude en Dantumawoude afkomstig zijn.
De bestuursleden kiezen uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. Deze kunnen door zowel het bestuur als de leden worden voorgedragen.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen worden geschorst en ontslagen.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
7. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.
8. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur en het dagelijks bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 15 zoveel mogelijk van toepassing.
 
Artikel 8
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur worden benoemd.
De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen betreffende een of meerdere commissies worden geregeld.
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Het bestuur is voorts bevoegd tot:
a. het huren, het verhuren en op ander wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken;
b. het sluiten en het wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
c. het toekennen van onkostenvergoedingen.
5. Het bestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:
I. Onverminderd het bepaalde onder II. het aangaan van rechtshandelingen of het verrichten van investeringen die een bedrag of een waarde van vijfhonderd euro (€ 500,00) te boven gaan;
II. a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
b. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;  
c. het aangaan van dadingen;
d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

Artikel 9
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris. Bij belet of ontstentenis van één van hen vervangt de vice-voorzitter de afwezige.
Algemene ledenvergaderingen
 
Artikel 10
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in het dorp waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 11
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden die niet geschorst zijn.
2. Ieder lid heeft één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3. Met inachtneming van vorenstaande bepaalt de voorzitter de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
4. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
 
Artikel 12
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter en anders door het langst in het bestuur zitting hebbende aanwezige bestuurslid.
2. Het door het bestuur vastgestelde besluit en door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 13
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden.
2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken, die de balans en de staat van baten en lasten controleert.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen en haar inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
 
Artikel 14
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in Hoogland veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
Indien een lid hiermee schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel schriftelijk aan de vereniging is bekend gemaakt.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging
Artikel 15
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.
 
Ontbinding en vereffening
Artikel 16
1. Het bepaalde in artikel 15 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
 
Reglementen
Artikel 17
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

Slotbepaling
Artikel 18
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te…………………   op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben eenparig verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen, dat partijen vóór het verlijden een conceptakte hebben ontvangen, van de inhoud van de akte hebben kennis genomen en met de inhoud instemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.
 

Andere berichten :

Schetsontwerp Dr. J. Botkepark

15 Mei 2021 - bij project : Dr. Jacob Botkepark
Dit zijn de schetsontwerpen welke tijdens de presentatie van 29-april jl. zijn getoond en de link naar de presentatie:
 
Schetsontwerp plattegrond
 
Schetsontwerp doorsnedes
 
https://www.youtube.com/watch?v=76bDW1Esed4
 

Coronavirus

24 Maart 2020
Beste dorpsgenoten,
We hebben gisteravond allemaal kunnen horen dat de maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus zijn verlengd tot 1 juni. 

Ledenvergadering

13 Maart 2020
Geachte leden,
De ledenvergadering van Doarpsbelangen van 25 maart a.s. gaat niet door, ivm het Coronavirus.
Nieuwe datum wordt bekend gemaakt via Facebook en Internet.

Namens het bestuur DB

Mijn verhaal

22 Januari 2020
Mijn verhaal
 
Ik ben Elly Leijstra van der Velde, moeder van drie kinderen en oma van vier prachtige kleinkinderen. In september 2016 kreeg ik samen met mijn gezin de diagnose hersentumor.

Wijkagenten

16 December 2019
Wijkagenten Dantumadiel
 
Marcel Koster en Lieuwe van Hijum zijn de wijkagenten van Dantumadiel. Wijkagenten werken net als de rest van de politie aan verbetering van de veiligheid. Maar wat doen zij nou eigenlijk precies? Wát doet de wijkagent in uw buurtDoor wie kunnen zij benaderd wordenVoor welke zaken kun je bij hen terecht?

Nieuwjaarsborrel

14 December 2019
Noteer vast in u agenda: Nieuwejaarborrel 18 januari 2020 in de Kruswei te Damwald

Kerstboom aktie

13 December 2019
Inzameling Kerstbomen in 2020.

Sinds enkele jaren worden door de gemeenten Noardeast-Fryslan en Dantumadiel acties ondernomen om kerstebomen op een goede manier in te zamelen.

 

Camera opstelling Campus

21 Augustus 2019
Onder projecten vind u de naam Campus, hier kunt u de bouwactiviteiten volgen van de Campus.

Mounetille

5 April 2019
Presentatie voorlopige ideeën Mounetille terrein Damwâld

Wethouder Wiersma nodigt u uit voor een vervolgavond over de ontwikkeling van het Mounetille terrein.
onderzoek door KAW.

 

Agenda jaarvergadering DB

21 Maart 2019
AGENDA JAARVERGADERING DOARPSBELANG DAMWÂLD 27 MAART 2019 
 
Aanvang:​19.30 uur (vanaf 19.15 uur liggen de agenda en het verslag ter inzage)
Locatie:   ​
De Krúswei (bovenzaal)

Jaarvergadering

7 Maart 2019
Jaarvergadering
 
Uitnodiging.

Kerstbomenaktie 2019

27 November 2018
De inzameling van kerstbomen in 2019.Afbeeldingsresultaat voor plaatje kerstbomen

Opening Haadwei

1 November 2018
Vanmiddag werd door Gedeputeerde Johannes Kramer van de Provincie Fryslân en Kees Wielstra Wethouder van de gemeente Dantumadiel.

Mounetille terrein

15 Oktober 2018
Mounetille terrein,

Op 11 october 2018 hebben 2 bestuursleden van Dorpsbelangen Damwald een gesprek gehad met Wethouder Wiersma in het bijzijn van twee ambtenaren.

Afsluitende activiteit

26 Juli 2018
"Dorpsbelang Damwâld heeft als afsluitende activiteit gisteravond, onder zeer zomerse temperaturen een fietstocht gemaakt door Damwâld langs alle ontwikkelingsgebieden. open plekken en andere nieuwe, oude, nieuwsgierige en soms verassende locaties.

Seniorenreiske 2018

10 Juli 2018
IT REISKE FAN 2018.

Op woansdei 4 july wie it dan safier, de senioaren fan Damwâld sil op reis.
As nei alle opstapplakken de bus aardich fol is, jout Jan gas en giet it los. Earst mar ris nei Gieten wer’t de kofje/tee mei  in lekker stik cake klear stiet.

Contact avond Dorpsbelangen

2 Juli 2018
Kennismaking besturen Dorpsbelangen

Bezoek Burgemeester

11 Juni 2018
Op woensdag 6 juni heeft  Dorpsbelangen Damwâld  in een ontspannen sfeer kennisgemaakt met de nieuw burgemeester Agricola. Zoals wij dat gewend zijn was de ontvangst in de altijd gezellige Kruisweg.

Seniorenreisje

27 Mei 2018
Seniorenreisje voor leden van Dorpsbelang Damwald op 4 juli 2018.

Avondvierdaagse

26 Mei 2018
Ysclub Akkerwoude Organiseert de Avondvierdaagse.